İdare Hukuku -1-

fatihbasuralll
Mart 15, 2017

Tekrar Testleri

? KamulaştırmaSoru #1: Devlet ve kamu tüzel kişilerin kamu yararını gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına zorla el koymasına ne ad verilir?

YANLIŞ

? Sözleşmenin mali dengesinin korunmasını istememeSoru #2: Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde imtiyaz sahibine tanınan bir haktır?

YANLIŞ

? Devlet Personel BaşkanlığınınSoru #3: Bir kurumun sözleşmeli personel çalıştırabilmesi için kimin görüşüne başvurması gerekir?

YANLIŞ

? İdare hukuku, idareye uygulanacak müeyyideleri düzenleyen bir yaptırım hukukudurSoru #4: İdare hukukunda özelliklerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

YANLIŞ

? İktisadi Devlet TeşekkülüSoru #5: Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve ticari esaslara göre faaliyet gösteren kamuya ait kuruluşlar hangi adla bilinirler?

YANLIŞ

? TBMM İçtüzüğüSoru #6: Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici işlemleri arasında yer almaz?

YANLIŞ

? İl özel idaresiSoru #7: İlin ve il sınırları içindeki halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

YANLIŞ

? Köy derneğiSoru #8: Bir köyde köy muhtarını ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylülerin tümünden oluşan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

YANLIŞ

? Diploma almış olmakSoru #9: Aşağıdakilerden hangisi memur olabilmek için aranan genel şartalar arasında yer almaz?

YANLIŞ

? Kamu adına bir hizmeti ihale yoluyla yürütenlerSoru #10: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerini yürüten görevliler arasında sayılmaz?

YANLIŞ

? Mükafat izniSoru #11: Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununda memurlar için öngörülen izin türleri arasında yer almaz?

YANLIŞ

? İdari fonksiyon bağımsız ve sınırlandırılamaz bir işlevdirSoru #12: Aşağıdakilerden hangisi idare fonksiyonun özellikleri arasında yar almaz?

YANLIŞ

? Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğineSoru #13: A isimli bir personel, bir başka ile yapılan atama işlemiyle ilgili iptal davası açmış,ancak dilekçesinde davalı idareyi göstermemiştir. Bu durumda idare mahkemesi aşağıdaki kararlardan hangisi verir?

YANLIŞ

? Danıştay 1. DairesiSoru #14: İdari uyuşmazlıklar ve davalar dışında kalan, idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Danıştay’ın aşağıdaki hangi dairesinde görülür?

YANLIŞ

? DanıştaySoru #15: Belediye meclisi; kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine aşağıdakilerden hangisinin kararı ile feshedilir?

YANLIŞ

? MüsadereSoru #16: İdare Hukuku esaslarına göre, aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme usullerinden biri değildir?

YANLIŞ

? Kararın milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı olmasıSoru #17: Aşağıdakilerden hangisine temyiz sebebi olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer verilmemiştir?

YANLIŞ

? İptalSoru #18: 4483 Sayılı Kanuna göre, memur yargılama sisteminin işleyişinde aşağıdaki aşamalardan hangisinden söz edilemez?

YANLIŞ

? Fonksiyon gasbıSoru #19: Bir Valiliğin, ilde düzeni sağlamak amacıyla çıkardığı bir yönerge ile yeni bir suç ihdas etmesi ve suça bir yaptırım öngörmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

YANLIŞ

? İstimvalSoru #20: Aşağıdakilerden hangisi, idarenin olağanüstü ve istisnai hallerde özel mülkiyete konu taşınır malları, bedeli mukabili, kamu gücünü kullanmak suretiyle mülkiyetinin veya kullanım ve intifa hakkının idareye cebri geçişini öngören mal edinme usulüdür?

YANLIŞ

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Mart 2017
P S Ç P C C P
« Şub   Nis »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031