Silahlarla İlgili Hukuki Düzenlemeler

fatihbasuralll
Mart 12, 2018

Silahlarla İlgili Hukuki Düzenlemeler

                    

      6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer aletler hakkında yasa ve 91/1779 sayılı ateşli silahlar ve diğer aletler hakkında yönetmeliğin kapsamında yer alan silahların bulundurulması yasaklanmıştır. Bu silahların bulundurulması için gerekli şartlara uygun özellik bulundurulması kişinin taşıma yada bulundurmasına gerekli makamlarca izin verilmektedir.

       Silah bulundurmak veya taşımak amacı ile yetkili makamlardan alınan izne ve verilen belgeye ruhsat denir. Silahlarla ilgili iki tip ruhsat vardır bulundurma ve taşıma ruhsatıdır.

Silah Ruhsatları ve Çeşitleri

 1-Bulundurma Ruhsatı                      2-Taşıma Ruhsatı                                           3-Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
A)-Meskende Bulundurma Ruhsatı      A)- Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı                      A)-Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı
B)-İş yerinde Bulundurma Ruhsatı      B)- Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı     B)- Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı
                                                                              C)-Meslek Grupları Taşıma Ruhsatı
                                                                              D)-Can Güvenliği İçin Taşıma Ruhsatı

    1-)Bulundurma Ruhsatı

       91/1779 sayılı yönetmeliğe göre; ” Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir.” Silah bulundurma iki şekildedir kişi ya meskende yani ikamet ettiği yerde yada iş yerinde  bulundurabilir. Yani meskende bulundurma olan bir kişinin silahı iş yerinde bulundurması söz konusu olamaz. 

         Bulundurma Ruhsatının Verilmesi

        »91/1779 sayılı yönetmeliğin 16 ıncı maddesinde sayılan maddelerden birine girmeyen ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı iş yerinde veya meskeninde bulundurmak üzere silah satın alabilir.
      »Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. Yenileme harcı alınmak şartı ile 5 yılda bir yenilenebilir.6136 sayılı kanununun 6. maddesinin 2. fıkrasına göre;” Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay başkanı, Hükümet üyeleri, TBMM üyeleri, Kuvvet Komutanları, J.G.K Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdari Müsteşarı, EGM, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevde bulunanlara süresiz verilir.”
      »Sürenin sona ermesinden itibaren  bir ay içinde tebligat için gerekli işlemler yapılır. Zabıtaca yapılan yazılı tebligattan sonra 6 ay içinde ruhsatlarını yenilemeyenlere silaha ait ruhsatı iptal edilerek, mahkemeye sevk edilir. Mahkeme kararına göre şahsa iade, müsadere veya idareye teslim kararı çıkar. 1779 sayılı yönetmeliğine göre silahın devri sağlanır.

        Bulundurma Ruhsatının Sağladığı Yetkiler

    Bulundurma ruhsatı kişiye meskeninde veya iş yerinde silahını bulundurmasına olanak sağlar. Bu ruhsatların bulunduran kişinin üstünde bir yer taşıması mümkün değildir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil bir yerden başka bir yer taşınması için mülki amirin vereceği,  “silah nakil belgesi” gereklidir. Bu belgede belirtilen gün haricinde silahın mesken veya iş yerinden çıkartılamaz. Zabıta makamlarından alınan geçici nakil belgesi ile tamir veya sürekli kalan mesken veya iş yeri değiştirmesi ile silahında taşınmasına olanak sağlanır. 

          2-)Taşıma Ruhsatı

        Bulundurma ruhsatı ile taşıma ruhsatı birbirinden çok farklı kavramlardır. 21 yaşını dolduran ve yönetmeliğin 16. maddesi kapsamına girmeyen her Türk vatandaşı silah bulundurabilir. Taşıma ruhsatı gelişi güzel herkes alamaz.

     A-)Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

 • Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama organı üyeleri ile bu görevde bulunanlar,
 • Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlarda,
 • Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler(polis, asker, gümrük muh. memurları vs.)
 • Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki idare amirliği hizmetine dahil diğer görevliler,
 • Müsteşar, Başbakanlık ve bakanlıklara doğrudan bağlı Başkanlıkların Başkanları ile Sayıştay başkan ve üyeleri, Bakanlar kurulu sekreteri,
 • Büyükelçi, elçi, daimi temsilci ve yardımcısı, başkonsolos ve yardımcısı, muavin konsolos olarak görev yapanlar ve hala dışişleri bakanlığına bağlı olanlar,
 • Radyo ve Televizyon Üst kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve üyeleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan Emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki personeller,
 • İçişleri Bakanlığı Merkez kadrolarında görevli Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlar ve Daire Başkanları

      B-)Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

         Disiplin Kuralları veya mahkemece devlet memurluğundan çıkarılanlar yada haklarından mahrum edilenler, 1402 sayılı kanun gereğince emekli edilenler hariç,

 • Hakim ve Savcılar, Sayıştay Başkan ve Üyeleri
 • Büyükelçi, Elçi, Daimi temsilci, Başkonsolos, Daimi temsilci yardımcısı,birinci müsteşar, Muavin konsoloslar, İkinci katip, Başkatip, Müsteşar, Üçüncü katip, Başkonsolos yardımcısı,
 • Vali, vali yardımcısı, Bucak müdürleri ve kaymakam,
 • Emeklilik için tanımlanmış sürenin yarısını tamamlayıp başka bir kuruma geçen veya istifa eden Vali, vali yardımcısı, Hakim ve savcılar,
 • Emniyet kadrosunda çalışan personeller,
 • Çarşı ve Mahalle Bekçileri
 • Orman muhafaza memurları, Gümrük muhafaza memurları                                                                 Belli bir harc karşılığı verilir.

      C-)Meslek Gurupları Taşıma Ruhsatı

 • Yurdumuzda ikamet eden başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek gruplarına bağlı olmayan, dışişleri bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşı,
 • Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işi ile uğraşanlar
 • Sarı basın kartı sahibi basın mensupları
 • Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli personel,
 • Ticaret odaları, Sanayi odaları, Ziraat odaları ve Ticaret borsalarında görevli meclis üyeleri,
 • Bakanlıkça tarım ve köy işleri bakanlığının onayını da aldıktan sonra bölgeler itibari ile tespit edilen büyük tarım işletmesi olan ve meskun mahalle dışında yer alan toprak sahiplerine,
 • Büyük sürü sayılacak hayvancılıkla uğraşan ve geçimini hayvancılık ile sağlayanlar, 
 • Yapı, inşaat ve büyük onarım işleri ile uğraşan müteahhitler,
 • Akaryakıt istasyon sahipleri,
 • Atış poligonlarının korunması ile ilgili görevli bekçiler,
 • Meskun mahalle dışında en az 100 adet arı kovanı bulunan arıclıkla ilgilenen kişiler,
 • Daha önce emniyet gruplarına ve kamu görevlisi taşıma ruhsatı olan kişiler,
 • Barolara da kayıtlı avukatlar,
 • İstifa eden ve mahkemece görevine sonlandırılan hariç olmak üzere köy ve mahalle muhtarlığı yapmış olanlar,
 • Mahkemece kesinleşmiş yargı kararı olamayan belediye başkanlığı yapmış kişiler,
  silah taşıma ruhsatı verilir.

     D-)Can Güvenliği İçin Taşıma Ruhsatı

 • Şehit olan kamu görevlilerin, koruyucu veya TSK kuvvetlerine bağlı er veya erbaşların eş ve çocuklarına anne babalarına
 • Herhangi bir taşımaya silah almaya yetkisi olamayan yukarıda belirttiğimiz durumlar haricinde ciddi bir tehdit ve tehlikenin şahsına olduğu tespit edilen İçişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde İl Valilerince taşıma ruhsatı verilebilir.

     Taşıma Ruhsatının Geçerli Olmadığı Yerler

 • Öğrencilerin toplu olarak bulundukları yurt, eğitim ve öğretim kurumları,
 • Duruşmalarda, mahkeme salonunda, ceza ve tutuk evlerinde ve her türlü ıslah infaz kurumlarında ve bunlara bağlı kurumlarda,hastanelerin psikiyatri bölümlerinde ve akıl hastanelerinde 
 • Siyasi partilerin toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşünde 
 • Grev lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
 • TBMM ana binaları ve meclis başkanlığınca belirtilen yerlerde
 • Sendika dernekleri veya bunlara bağlı yerlerde toplantılarında ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşmaları ve yarışmalar, gibi yerlerde taşıma ruhsatı geçerli değildir. Bu tip yerlerde silah taşıyan kişilerin tespitinde taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha ruhsat verilmez.

Taşıma veya Bulundurma Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller

 • Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükmü bulunanlar
 • Türk Ceza Kanununun 75 inci maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu haller dışında meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçlardan birinden mahkum olanlar,
 • Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde ruhsat veren makama 6 ay içerisinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine,
 • Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
 • Akıl sağlığı, psikolojik ve nörolojik veya fiziksel rahatsızları olan kişilere,
 • 21 yaşını bitirmemiş olan kişilere,
 • Ruhsatlı silahları geçici olsa dahi başkasına veren kişilere
 • Ruhsat sahibinin ruhsatlı silahla suç işlemesi veya bir başkasının o silahla suç işlemesi neticesinde,
 • Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayan cezaya mahkum olanlar ile irtikap, rüşvet, hırsızlık, ihtilas, zimmet, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, devlet sırrını açığa vurma gibi suçlardan birinden hüküm giymiş olanlar,
 • Ateşli silahları yasak yerlerde taşımak veya bulundurmak,
 • Gençlik ve Spor Genel müdürlüğüne bağlı demirbaşa kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak,
 • Devlet memurluğundan çıkarılan ihraç edilen kişilerin,
 • Uyuşturucu imal eden veya satan, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bir şeyi satma, üretme, devralma, sevk ve nakletme gibi fiilde bulunanlar,

          Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmesine engeldir.

    Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı ve Ruhsatlı Silahların Devri

     Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yoksa devri sağlanır.

      Ruhsatlı bir silahın başka bir kişiye devri sırasında ruhsat sahibinin ruhsatı iptal edilir ve devir yapılacak kişinin ruhsat almasına engel teşkil etmeyecek şartlar uygunsa devir alan kişinin adına yeni bir ruhsat çıkarılır.

Komiserlik Sınavı
24.09.2017
Mart 2018
P S Ç P C C P
« Eki   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031